· Dla inwestora · Regulamin · Pliki · Polityka prywatności · Moje konto  
Box_top_menu
Button_stronaglowna
Button_marebalticum
Button_oferta
Button_galeria
Button_atrakcje
Button_lokalizacja
Button_kontakt
Box_bottom_menu
Box_lastminute

Regulamin

Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania rezerwacji i korzystania z apartamentów dostępnych poprzez Spółka Estate Management s.c.
 

INFORMACJE OGÓLNE/ZAKRES REGULAMINU.

 1. Spółka Estate Management s.c. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Łukasińskiego 38a/6 działając na podstawie umowy z właścicielem lokalu mieszkalnego, zwanego apartamentem, świadczy usługi w zakresie całorocznej obsługi oraz organizacji wynajmu apartamentu Klientom na krótkotrwałe pobyty turystyczne.

 2. Firma Estate Management jest pełnomocnikiem właściciela apartamentu i występuje w imieniu i na rzecz właściciela apartamentu.

 3. Niniejszy Regulamin określa warunki rezerwacji i wynajmu oferowanych apartamentów i jest integralną częścią umowy wynajęcia apartamentu, której potwierdzeniem jest wysłany do Klienta voucher w formie e-maila lub faxu z potwierdzeniem terminu i warunków wynajmu.

 4. W momencie dokonania rezerwacji i po uiszczeniu zadatku umowę pomiędzy Właścicielem apartamentu, a Klientem uważa się za zawartą.

 5. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

   

ZASADY REZERWACJI

 1. Oferta dostępnych do wynajęcia apartamentów znajduje się na stronie internetowej www.ApartamentyMorskie.pl, oraz w innych materiałach reklamowych i informacyjnych Estate Management,

 2. Rezerwacji apartamentu dokonuje się telefonicznie, pocztą elektroniczną /e-mail/ lub faxem,

 3. Potwierdzenie rezerwacji dokonywane jest przez Estate Management do 24 godzin na podany przez Klienta adres e-mail, na życzenie Klienta telefonicznie,

 4. Po potwierdzeniu rezerwacji Klient zobowiązany jest do uiszczenia w ciągu 48 godzin od potwierdzenia rezerwacji – zadatku stanowiącego 40% ceny za cały okres pobytu określony w potwierdzeniu rezerwacji –na wskazany rachunek bankowy.

 5. Brak wpłaty zadatku w zakreślonym wyżej terminie jest jednoznaczny z anulowaniem rezerwacji,

 6. Wpłacony na wskazany rachunek bankowy zadatek jest potwierdzeniem przez Klienta dokonania rezerwacji apartamentu.

 7. W przypadku, gdy rezerwacja dokonywana jest w terminie krótszym niż 3 dni przed planowanym przyjazdem – Klient po potwierdzeniu rezerwacji zobowiązany jest do uiszczenia pełnej ceny za cały okres pobytu określony w potwierdzeniu rezerwacji na wskazany rachunek bankowy, a następnie fakt zapłaty winien być potwierdzony e-mailem lub faxem.

 8. Poza sezonem czyli w okresie od 6 września do 19 czerwca firma pobiera kaucję zwrotną w wysokości     150 zł za apartament. Kaucja musi zostac wpłacona w momencie przekazania apartamentu. Kaucja zostaje zwrócona po pozytywnym obiorze apartamentu przez firmę lub osoby przez nią wskazane.
   

POTWIERDZENIE REZERWACJI

 1. Do 48 godzin po otrzymaniu zadatku zostanie przesłany Klientowi e-mail z potwierdzeniem jego otrzymania, a wraz ze wszystkimi danymi koniecznymi do realizacji pobytu, a w szczególności z danymi kontaktowymi do osoby, która w dniu przyjazdu przekaże klucze i wynajęty apartament.

 2. Najpóźniej na 3 dni przed planowanym przyjazdem Klient jest zobowiązany zapłacić na rachunek bankowy pozostałą kwotę za pobyt, a fakt ten potwierdzić przesłaniem Estate Management e-mailem lub faxem potwierdzenia przekazania środków na wskazany rachunek.

 3. Dopuszcza się możliwość zapłaty pozostałej kwoty za pobyt osobie odpowiedzialnej za przekazanie kluczy po uprzednim uzgodnieniu z Estate Management. 

 4. Jeżeli najpóźniej w dniu przyjazdu Klient nie uiści całej kwoty wynikającej z warunków rezerwacji, pracownik ma prawo odmówoć wydania kluczy Klientowi oraz zatrzymać wpłaconą zaliczkę.
   

ZAKRES UMOWY

 1. Umowa zawarta pomiędzy Estate Management, a klientem obejmuje wyłącznie wynajem apartamentu.

 2. Dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą w gestii Klienta.

 3. W sezonie od 1 czerwca do 31 sierpnia cenę wynajmu wliczone są już opłaty za media ogrzewanie, prąd, woda.

 4. W okresie od 1 września do 31 maja do ceny doliczona zostaje opłąta za energię elektryczną zgodnie ze wskazaniem licznika, stawka za 1KWh wynosi 0,95 zł/ KWh. 
 5. W recepcji pobierana jest dodatkowa opłata postojowa w kwocie: 30 zł / doba za miejsce postojowe na parkingu lub za miejsce postojowe w garażu podziemnym.

 6. Sprzątanie końcowe to koszt 80 zł, chyba że Klient zadeklaruje sprzątanie we własnym zakresie.

Usługodawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat dodatkowych ponad te, które zostały wskazane na stronie internetowej danego apartamentu.ZASADY PRZEKAZANIA I ODBIORU APARTAMENTU PRZEZ KLIENTA

 1. Przyjazd powinien nastąpić w godzinach ustalonych z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy.

 2. Klient zobowiązany jest do poinformowania tej osoby najpóźniej dzień przed przyjazdem o planowanej godzinie odbioru kluczy.

 3. Standardowo można wprowadzić się od godz. 15.00 w dniu przyjazdu, a wyprowadzić do godz. 11.00 w dniu wyjazdu, chyba, że inaczej uzgodniono z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy lub na voucherze.

 4. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę Klient zobowiązany jest do powiadomienia telefonicznie osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.

 5. Klient zobowiązany jest do zapłaty kwoty należności widniejącej na voucherze nawet jeśli, z przyczyn niezależnych od Estate Management , pobyt ulegnie skróceniu /trudności komunikacyjne, powody osobiste, itp./

 6. Klient wspólnie z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy udaje się do apartamentu i na miejscu dokonuje jego przejęcia poprzez sprawdzenie stanu lokalu i jego wyposażenia, co potwierdzone zostaje protokołem zdawczo odbiorczym podpisanym przez Klienta i osobę przekazującą apartament.

 1. Przy pobraniu kluczy Klient okazuje dowód tożsamości i podpisuje protokół zdawczo-odbiorczy.

 2. Opuszczenie apartamentu przez gościa następuje ostatniego dnia pobytu do godz. 11.00, o ile nie zapadną inne uzgodnienia z Estate Management.

 3. Po zakończeniu pobytu – w dniu wyjazdu po uprzednim ustaleniu godziny opuszczenia apartamentu z osobą odbierającą go - Klient podpisuje protokół zdawczo-odbiorczy

 4. Przed opuszczeniem apartamentu przez Klienta osoba odbierająca klucze dokonuje sprawdzenia stanu technicznego apartamentu, wyposażenia i urządzeń w nim się znajdujących.

 5. Jeżeli Klient zrezygnuje z pobytu, należna zaliczka w wysokości 40% całkowitej ceny za pobyt nie podlega zwrtotowi.


OBOWIĄZKI KLIENTA

 1. Liczba osób mających zamieszkać w apartamencie jest ograniczona do podanej w ofercie i na voucherze.

 2. Osoba odpowiedzialna za przekazanie apartamentu może odmówić przekazania Klientowi kluczy jeśli liczba osób przekroczy ilość osób podaną na voucherze.

 3. Estate Management zastrzega sobie możliwość nie wydania kluczy osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla innych osób oraz mienia.

 4. Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymania apartamentu w stanie zastanym.

 5. Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia apartamentu, przez co jest rozumiane dokładne zamykanie drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczaniu oraz staranne przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób postronnych.

 6. Do obowiązków Klienta należy również pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem.

 7. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania osoby przekazującej Mu apartament o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w apartamencie oraz do zgłoszenia wszelkich szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość tych szkód i ich usunięcie pokrywa Klient. Właściciel uszkodzonego mienia decyduje o sposobie zadośćuczynienia

 8. Wcześniejszy nie uzgodniony wyjazd Klienta bez przekazania apartamentu przy udziale przedstawiciela Estate Management może spowodować roszczenia odszkodowawcze ze strony Estate Management.

 9. W godzinach ciszy nocnej obowiązującej od 22.00-6.00 Klienci przebywający w apartamentach mają obowiązek zachowywać się w sposób nie zakłócający spokoju innym gościom i mieszkańcom nieruchomości.

 10. Klient zobowiązany jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. W części apartamentów obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

 11. Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych przez Estate management s.c. w celu przesyłania ofert handlowych oraz innych informacji zwiazanych z działalnością firmy.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Estate Management nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, wartościowych przedmiotów należących do przebywającego w apartamencie Klienta

 2. Estate Management nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Klienta.

 3. Estate Management nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności związane z pracami budowlanymi, remontowymi, modernizacyjnymi, wykończeniowymi itp., jakie mogą mieć miejsce w sąsiednich apartamentach, jak i poza nimi. Zastrzegamy, że wszystkie roszczenia związane z w/w niedogodnościami będą odrzucane w całości.
   

SIŁA WYŻSZA

W przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej, Estate Management zastrzega sobie prawo do anulowania umowy lub zaproponowania Klientowi apartamentu zastępczego. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od Estate Management”, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez Klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

 RACHUNKI, FAKTURY VAT

Estate Management zobowiązane jest do wystawienia faktury VAT lub rachunku obejmujących wydatek całkowity związany z wynajmem poniesiony przez Klienta.

Dokonując rezerwacji na stronie internetowej rezerwujący Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Usługodawcy. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacja.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem apartamentu a Klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla właściciela apartamentu.

 

Z poważaniem

Estate Management S.C.

 

 


domy do wynajęcia dziwnówek apartamenty do wynajęcia Międzywodzie | apartamenty do wynajęcia Rewal | domki do wynajęcia Dziwnówek | domy do wynajęcia Dziwnówek | komfortowe apartamenty Międzywodzie